• Müzayede Kuralları
Lot No: 1 » Mektup

Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı ve 113. İslam Halifesi II. Abdülhamit Han Hazretleri

Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı ve 113. İslam Halifesi Olan Abdülhamit Han, 21 Eylül 1842 Yılında Doğdu. Milli ve Değerlerinin Kaybolmaması için Mücadele Eden Abdülhamit Han, 33 Yıllık Görevi Boyunca Milletine Hizmet Etti. 31 Mart Vakası ile Tahtan İndirilen Abdülhamit Han, 10 Şubat 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda Hayatını Kaybetti. Saat Dört Buçukta Taraf-ı Şahaneme Takdim Olunmak Üzere Başkitabetle Yazdığınız Tekire-i Sadaret-Uzmanız Manzurum Oldu. Yunan Meselesi'nin Halline Dair Fevkalade Bir Meclisini Umumi'nin Bab-ı Ali'de Yarınki Perşembe Günü Akdini İstizan Buyurmuşsunuz. Halbuki Konumunuz Mucibince Fevkalade Meclis Bab-ı Ali' de Teşekkül Edemez. Her Ne Kadar Yıldız Sarayı'nda Mahud İki Mesele Hakkında Fevkalade Meclis Teşekkür Eyledi ise Benim Meseleye Gayetle Merak Ettiğim İçin Ol Vakit Davet Eylemiş İdim. Yunan Meselesi Hakkında Yarınki Perşembe Günü Geçenki Avusturya ve İngiltere Meseleleri Gibi Yine Öylece Yıldız Sarayında Saat 4' te Tezkirenize Binaen Meclisin Akdini Münasib Görüyorum F: 29 Haziran 1294, Abdülhamid Han Şahsına Ait Antetli Kağıdına, Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı ve 113. İslam Halifesi Olan Abdülhamit Han El Yazısı Mektup, Yıldız Sarayı Çıkışlı İki Adet Abdülhamid Han Telgraf, Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Kardeşi Holatein Dükü Eşi İle Beraber 1906 Yılında Bursa'ya Gelmiştir : Haşmetmeap Sultan Hazretlerine Teşekkür Tegrafı ve Abdülhamid Han Bu gönderilen Telgrafa Cevabı, Zat-ı Fehametlerinin Rahatlık Şartları İçinde Mutlu Bir Seyahat Geçirdiği..., II. Abdülhamid”in 2. Veliaht İken Doğan Büyük Kızı Zekiye Sultan İnsiyalli, Mektup ve İnsiyalli Kağıt.

 • Açılış Fiyatı

  60.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 4 » Efemera

Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Bilinmeyen Evlilik Ve Boşanma Cüzdanı, Eşi Bedia Hanımın Bakirelik Raporu

1- KAZIM KARABEKİR EVLİLİK EVRAK: Muratpaşa Mahallesi İmamı Efendi, Mahallemizde Sakin Behdia Hanım, Binti Tevfik Bey Nam-ı Mani-i Şerri-i Yok İse Bikr-i Biliffanin Ve Tarafeyinin Hüsn-i Rızasıyla Talibi Olan Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Hazretlerine Tesmiyeyi Mihriyle Akti-Nikah Eyleyesis Vessselam. (Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Hazretleri İMZALI) VEKİL-İ ZEVC: Miralay Kazım Bey, İbni Hasan Tahsin Bey, Vekil-i Zevce Kaymakam İshak Bey, ŞAHİTLER: Erkan-ı Harbiye Reisi Mustafa Bey, Şark Cephesi Yaveri Mülazammı Evvel Selahaddin Bey, Binbaşı İshak Bey, Binbaşı Abdülfettah Bey. (İMZALI). Doktor Binbaşı Fethi Bey Tarafından Bedia Hanımın Baire Olduğuna Dair Rapor, Mihri Muaccet: 80.000 Kuruş, Mihri Müeccel: 30.100 Kuruş. 28 Safer 1336, Sayfa Arkasındaki Not: Tarafeynin Nüfus Tezkereleri Görülmüştür. 2- KAZIM KARABEKİR BOŞANMA EVRAK: Erzurum Kadılığı Canibi Fazılasıyla 18 Haziran 1338 Tarihli Derkarınızla Aldığım Mütelkamın İstidası Baştan Aşağıya Yalandır, Şöyleki; 1- Tatlikkimin Sebebi Yedine Verdiğim Tatkitname Mufassalam Vardır, İddaası Vecile Değildir. 2- Mihri Mueccel Fazlası İle Tarafeyni Şehitlerinin Malumatı Tahtından tesvife Olunmuştur. 3- Mihri Müeccel Olan 301 Lira ve Nafaka Olmak Üzere 50 Lira ve Ayrıca Yol Masrafı Olarakta 30 Lira Şahitlerim ve Biraderi Yüzbaşı Raşit Ve Sarıkamış Müftüsü Efendiler Muvacehesinde Yedine Verdim. 4- Kendilerinin Esassen Ziynet Eşya Değil Kıymetsi Eşyaları Dahi Yoktu Belki 2.000 Liralık Kürk, El ve Boyun Kürkleri, 2 Kıymetli Elmas, Pandansif 1 Altın Saat, Bilezik, 1 Elmaslı Bilezik ve Muhtelif Kıymetli Kumaşlarımı Alıp Götürdükleri Gibi Yatak Takımlarından, Mutfaktaki Et Makinasına Kadar Eline Ne Geçtiyse Götürmüştür. 5- Kendi Yedire Bir Rus Ailesi Tarafından Hediye Verildiği Yalandır. Hatta Bir Rus Ailesinden Ahbabları Olduğu Dahi Vaki Değildir. Halasa Edersem Müstediye ve Validesi Mashar Olduğu Saadeti İdrakdan Aciz ve Yalancıdır. Şahitler ve Hatta Biraderi Muvacehesinde Aldığınıda İnkar Etmesi Bu Hallerine Yeni Bir Delildir, Kaçırdıkları 2.000 Liralık Eşyamın İlk Fırsatta İstidarıa Çalışacağım Efendim. 7 Temmuz 1338 Şark Çephesi Kumandanı Kazım Karabekir Islak İmzalı, Talik Şahitleri Olan Biz İmza Sahipleri Kazım Karabekir Paşa Hazretlerinin Berveçibala İfadeleri Tamamen ve Aynen Vaki ve Hakikat Olup 2. Maddesinde Zikredilmiş Mihri Muaccetin Tamamen Ve Fazlasıyla Tesviye Edildiğini Mübemyin Müşarım Nezninde Mahfaz Vesiklar Görülerel Anlaşılmış Olduğunu ve Mihri Müeccel Olan 301 Lira ile Nafakalık 50 Lira ve Bunlardan Maada Mesarifatı Rahiyesi İçin 30 Liranın Huzurumuzdan Mezburenin Yedine Teslim Edilmiş Olduğunu Teyiden Tasdik Eyleriz. Erkanı Harbiye Binbaşısı Mustafa, Erkanı Harbiye Miralayı, Sarıkamış Kaza Müftüsü Hafız, Yüzbaşı Selahatin Şark Cephesi Yaveri İmzalı. Kazım Karabekir 23 Temmuz 1882 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kuleli Askeri İdadisi'nde öğrenim gördü. 1902'de Harbiye Mektebi'ni bitirdi. 1905'te de Erkan-ı Harbiye'den yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurulmasında büyük rol oynadı. II. Meşrutiyet'in ilanının ardından da Edirne'de bulunan 3. Ordu tümenine atandı. Bunun yanında 31 Mart Ayaklanması'nda da görev aldı. 14 Nisan 1912'de de binbaşılığa yükseldi. Balkan Savaşları döneminde de Trakya sınır komiseri olarak önemli vazifelerde bulundu. Çanakkale Savaşı'nın başlaması üzerine de cepheye gönderilerek Kerevizdere'de Fransızlar'a karşı üç ay boyunca mücadele etti. 1916 senesinde de Kutü'l-Amare'yi kuşatan 18. Kolordu komutanlığına getirildi. 1918 yılında da Erzincan, Sarıkamış, Kars, Erzurum ve Gümrü bölgelerini Ermeni ile Rus kuvvetlerinden geri aldı. Mondros Ateşkes Anlaşması sırasında da Sadrazam Ahmed İzzet Paşa'nın genelkurmay başkanlığı önerisini kabul etmeyerek Milli Mücadele'ye katıldı. Kurtuluş Savaşı'nda da Doğu cephesi komutanlığı yaptı. 15 Kasım 1920 tarihinde de Ermeni ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Bunun yanında Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti'yle de Kars Antlaşması görüşmelerini yürüttü.Daha sonra I. Ordu müfettişliğine tayin edildi. 1923'te de İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Öte yandan 17 Kasım 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın da başkanlığını yaptı. Ancak parti 3 Haziran 1925'te Şeyh Sait ayaklanmasıyla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı. 1946 yılında da TBMM başkanlığına seçildi. Kazım Karabekir, 26 Ocak 1948 tarihinde Ankara'da hayatını kaybetti. Cenazesi Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 • Açılış Fiyatı

  40.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 8 » Obje

Savaş-Askeri

Kurtuluş Savaşı, Subay Harita Çantası, Kullanılmamış, Çok Temiz, Gerçek Deri, 20x25 cm

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 9 » Obje

Atatürk ve Hünkar Köşkü

Ulu Önder Atatürk Bursa’ya Çeşitli Tarihlerde Gelmiştir. Bursa, Atatürk’ün Ankara, İstanbul, İzmir ve Sivas’tan sonra en çok kaldığı şehirler arasında yer almaktadır. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Bursa’yı ilk ziyareti (16 Ekim 1922) büyük zaferin hemen sonrasına rastlar. Yanında Kazım Karabekir, Refet Bele ve Kazım Özalp Paşalar vardır. Burada İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak Paşalarla buluşarak Lozan Barış görüşmelerine gidecek delegeleri konuşurlar. İstanbul Hükümeti’nin resmen tanınmaması olayını Kurtuluş savaşı komutanlarıyla birlikte yaşayan Hünkâr Köşkü, onları tam 12 gün süreyle misafir etmiştir. Atatürk daha sonra 1925 yılındaki 4. Bursa ziyaretinde, beraberindekilerle birlikte bir süre bu köşkte ikamet etmiştir. 28 Eylül 1925 tarihinde şapka devriminin gerçekleştirildiği dönemlere denk gelen gezisinde, Hünkâr Köşkünün bahçesinde toplanan Bursalılar şapkalarını giyerek Ata’nın konuşmasını dinlemeye gelmişlerdir. Ayrıca bu gezi esnasında, köşkün hemen yakınlarında oturan Sabiha Gökçen ile tanışan Atatürk, henüz 12 yaşında olan Gökçen’in anne ve babasının vefat ettiğini öğrendikten sonra kendisini manevi kızı olarak yanına almıştır. 5 Ocak 1931 yılındaki Bursa ziyaretinde ise Hünkâr Köşkü’nde kent ileri gelenleri ile bir yemek yemiştir. Ulu önder Atatürk’ün, 15. Bursa gezisi olan 16 Temmuz 1935 tarihinde saat 16.00 da köşke geldiği, buradan 17.15 de Uludağ’a gittiği, akşam yeniden köşke döndüğü bilinmektedir, 50x62cm Çerçeveli.

 • Açılış Fiyatı

  1.400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 10 » Kitap

Halide Edip Adıvar

Halide Edip Adıvar İmzalı, İthaflı, Karton Kapak,

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 12 » Kartpostal

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, Cevat Abbas Gürer'le Çankaya Köşküne Giderken, 1928

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 13 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, Afyon Ziyareti, 1923, 6x7 cm

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 14 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'a 3. Gelişi

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 15 » Efemera

Mehmet Mümtaz Tarhan, Fotoğraflı Silah Ruhsatı

Mehmet Mümtaz Tarhan, 1908 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Abdülhalim Bey’dir. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi, 1930 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.Gelirler Genel Müdürü iken Maliye Meslek Lisesi’nin kurulmasını sağladı. Neumark Komisyonu’nu kurarak gelir vergisiyle vergi usulleri kanunlarının hazırlanmasında yardımcı oldu. Tapu Kanunu’nun çıkartılmasında emeği geçti. Tapu Meslek Lisesi ve İstanbul Kadastro Mühendisleri Yüksekokulu’nu kurdu.Maliye Bakanlığı Kanunlar Müdürlüğü, İzmir Defterdarlığı, İstanbul İrat ve Servet Vergileri Müdürlüğü, Maliye Gelirleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı görevlerinde bulundu.1954’te Demokrat Parti’den X. Dönem Ankara Milletvekili seçildi. T.B.M.M. Maliye Encümeni Başkanlığı yaptı.09.12.1955 – 25.11.1957 tarihleri arasında Çalışma Bakanlığı görevini yürüttü.29.11.1957 – 11.05.1958 tarihleri arasında 5 ay 13 gün İstanbul Valisi olarak görev yaptı. Valiliği sırasında özellikle İstanbul’un temizliğini sağlama yönünden kente büyük yararı oldu. Tarhan, bütün ailelerin şikayetçi olduğu “Çocuk Kumarhaneleri” yani her türlü oyun salonlarını kapatmış, şehrin temizliği için de “Tükrük Yasağı” olmak üzere sıkı tedbirler almıştır.30.05.1950-10.11.1958 tarihleri arasında Türk Eğitim Derneği‘nin başkanlığını yaptı.7 Ekim 1959 tarihinde, bünyesinde Özel Tarhan Koleji’ni de barındıran Tarhan Eğitim Kurumları’nı kurmuştur.Maarif Koleji’nin gelişmesini sağladı. Gençlerbirliği ve İstanbulspor’un kurulmasında çaba gösterdi. Futbol Federasyonu başkanı oldu. 27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada’da yargılandı, beraat etti. Mümtaz Tarhan’ın basılmış eserleri vardır.19 Ocak 1970 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 16 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Şükrü Kaya Ankara İstasyonunda, 19 Kasım 1937, 13x18cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 17 » Obje

Savaş-Askeri

Pilot Yaka Brovesi, 1960/106 Cumhur İnanç Yazılı

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 18 » Obje

Fransız Mineli Seyahat Seti

Fransız Mineli Seyahat Seti, Çok Temiz, Orijinal Çantalı

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 19 » Fotoğraf

Ali Fuat Cebesoy

Ali Fuat Cebesoy Müteleası, Hariciyemiz İçin Çok Mühim Bir Vesikadır. Stalin Sağ İken II. Umumi Harbten sonra 1945 Yılında Türk-Rus Dostluğunun Takviyesi ve Hatta Bu Dostluğun Bir İttifaka Müncer Olabilmesi Maksadı İle Moskova'ya Geniş Selahatiyle Gönderilen Fevkalade Elçi Selim Sarpr ile Rus Hariciye Komiseri Molotof ve Bazen Stalin£in Katılması ile Yapılan Siyasi Müzakereler Esnasında Şarktaki Üç Vilayetimizin (Kars, Ardahan, Batum Şehri Hariç Geride Kalan Vilayet Kısmı) 1921' de Türk-Rus Dostluk Muahedesi Yapılırken Geri Verilmemesi Hiç Bir Hakka İstinad Etmeyip, Sadece Türk Dostluğunu Temin Etmek Maksadıyla Kabul Edilmiş Olduğu Söylenmişti. Yoksa O Vilayetler Nüfusca Ermeni ve Gürcü Çoğunluğuna Sahiptirler. Bundan Başka Dostluk ve İttifak Esaslarından Olarak Tükiye'nin Şarkındaki Bu Üç Vilayetin ve Boğazlarda Bir Üssün Emniyet Bakımından Ruslara Verilmesi Lazımdır. Mevzubahis Olan Mektup Bu İddiayı Kökünden Çürütecek Bir Vesikadır. (Ali Fuat Cebesoyûn El Yazısı Mütalasıdır). T.C. Filigranlı Mektup, Antetli Kağıt. Ali Fuat Cebesoy, Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile Harp Okulu yıllarında sınıf arkadaşı idi. Türkiye’nin işgali sırasında İzmit’ten Ankara’ya ilerleyen İngiliz birliklerine ateş açma emrini vererek şimdiki adı Alifuatpaşa tren istasyonu olan mahalde durdurması nedeniyle Kurtuluş Savaşı’nı fiilen başlatan ilk komutan oldu ve savaş boyunca önemli görevler üstlendi. Yine Kurtuluş Savaşı yıllarında üstlendiği Moskova Büyükelçiliği görevini başarıyla yürüttü ve Türkiye’nin kuzeydoğu sınırlarını belirleyen Moskova Antlaşması’nı imzaladı. Milletvekili olarak başladığı siyâsî yaşamında Türkiye’nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucularından birisi olup sonrasında İzmir Suikastı sanığı olarak Orgeneral rütbesindeyken İstiklâl Mahkemeleri tarafından yargılandı. 1931’de siyasete dönerek TBMM başkanlığı, bayındırlık bakanlığı ve ulaştırma bakanlığı yaptı. 1948’den itibaren siyasete Demokrat Parti’de devam etti. 27 Mayıs Darbesi’nden sonra Yassıada Mahkemeleri’nde yargılandı. 10 Ocak 1968 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti. Hiç evlenmemişti. Geyve civarındaki Alifuatpaşa beldesinde Merkez Camii’nin avlusunda gömülüdür. Ailesi yerinde kalmasını istediğinden Ankara’daki Devlet Mezarlığı’na nakledilmemiştir. Aynı beldedeki müzede kendisine ait kişisel eşyalar, fotoğraflar ve dokümanlar mevcuttur. Kaynak Bilgi: (http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-14/ali-fuat-cebesoy). İlgili Evrak İle Basında Çıkan Haberler: http://haber.sol.org.tr/yazarlar/kivilcim-cagla/stalin-kars-ve-ardahani-istedi-mi-kivilcim-cagla-2188, https://odatv.com/stalinin-turkiyeden-toprak-istedigi-dogru-2809151200.html

 • Açılış Fiyatı

  700 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 21 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Salih Bozok, Ege Manevlarında

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 24 » Obje

Çanta (Bozuk Para)

Ahşap Üzeri İbranice Yazılı Bozuk Para Çantası, Saten 4 Bölmeli

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 25 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya Köşküne Giderken, 1928

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 26 » Efemera

C.H.F Kongre Davetiye

Cumhuriyet Halk Fırkası, Büyük Kongre Davetiyesi, Gümüşhane Mazhar Hamid Milletvekili, C.H.F Kaşeli, İmzalı

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 31 » Tekstil

Bayrak

Erken Cumhuriyet, El Yapımı Kumaş, 90x132cm Büyük Boy, Temiz Kondüsyon

 • Açılış Fiyatı

  2.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 36 » Obje

İttifak Tabak

WW1- İttifak Tabak, Ay-Yıldız, R: 14cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 42 » Efemera

Tombraks

Aslan İmzalı, Tombraks Guaj, Orijinal Çalışma, 25x35 cm, Kartonet Dergi Kapağı

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 44 » Efemera

Tombraks

Aslan İmzalı, Tombraks Guaj, Orijinal Çalışma, 25x35 cm, Kartonet Dergi Kapağı

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 45 » Efemera

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Ziraat Mektebinde Açılan Sergiye Eşiyle Birlkte Ziyareti 1923, 6x7 cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 47 » Fotoğraf

Savaş - Askeri

Cumhuriyet İlk Dönem Subay Apoletleri, Rütbe Binbaşı

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 48 » Obje

İttifak Rozet

İttifak Rozet, 4'lü İttifak Mineli Pabuç Rozet

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL