Lot No: 4 » Efemera

Enver Paşa-Mektup

Enver Paşa, 1881 yılında İstanbul'da doğdu. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'nde tahsil gördü. 1903'de Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Daha sonra Selanik'te bulunan 3. Ordu'ya atandı. 1906 senesinde binbaşılığa terfi etti. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurulmasında öncü oldu. II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde de büyük rol oynayan Enver Paşa, Makedonya Genel Müfettişliği'nde önemli görevlerde bulundu. Trablusgarp'da bulunduğu sırada İtalyan kuvvetlerine karşı mücadele etti. 1912'de yarbaylığa yükseldi. 23 Ocak 1913 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından düzenlenen Babıali Baskını'nda yer aldı. Bunun yanında Edirne'yi düşman işgalinden kurtararak albaylığa ardından da tuğgeneralliğe yükseldi. 1914'te Sait Halim Paşa hükümetinde Harbiye Nazırı olarak görev yaptı. I. Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanmasının ardından bazı arkadaşlarıyla birlikte Berlin'e geçti. Anadolu'da başlayan Milli Mücadele'ye katılmak istediyse de bu isteği kabul edilmedi. 1920'de Bakü şehrinde Doğu Ulusları toplantısına katıldı. Batum'da Türkiye Şuraları Partisi'ni kurarak, Türkistan'ı kurtarma hareketini başlattı. Fakat büyük bir hezimete uğrayarak 4 Ağustos 1922 tarihinde Tacikistan'ın Belcivan yakınlarında girdiği bir çarpışmada öldürüldü. Efendim, Mektubunuzu aldım, Fotoğraflarıda beraber, Hep selamlara teşekkür ederim. İstasyon için İstanbul'a yazdım. Aldığım cevaba leffen gönderiyorum… askerlik cephesinden olan irtibatı dolayısıyla tebdili mümkün olamayacaktır. Başka bir arzunuz varsa yaptırmaya hazırım. Şu kadar ki kanun ve mantık haricinde olmasın... Büyüklerin ellerinden öperim efendim. 22 Eylül 1325. ENVER İmzalı.